Informacion i përgjithshëm

Kuptimi i emigrimit si mundësia për të bërë zgjedhjet e tua përcakton edhe qëllimin e kësaj platforme. Këtu nuk të tregohet se çfarë të zgjidhni, por ju jepet informacion dhe njohuri mbi mundësitë ligjore për shkollim dhe punësim në Bashkimin Evropian, Mbretërinë e Bashkuar, SHBA dhe Kanada, që ju të bëni zgjedhjet tuaja, duke qenë […]

Informacion mbi tregun e punës në shtetet anëtare të Bashkimit Europian

EURES Për të gjithë vendet e punës në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, kërkimi i vendeve të lira të punës duhet të fillojë me EURES, në lidhjen https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage. EURES është një rrjet bashkëpunimi evropian i shërbimeve të punësimit, i krijuar që në vitin 1994, për të lehtësuar lëvizjen e lirë të punëtorëve. Rrjeti siguron që […]

Punësimi sezonal

1. Rregulla të përgjithshme Punësimi sezonal në Bashkimin Evropian rregullohet nga Direktiva 2014/36/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014, “Për kushtet e hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të vendeve të treta për qëllime punësimi si punëtorë sezonalë”. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32014L0036 Direktiva përcakton se shtetet anëtare të BE-së duhet të caktojnë një qëndrim […]

Punësimi në Bashkimin Europian

Rregullat e imigracionit nuk janë të njëjta në shtete të ndryshme anëtare të Bashkimit Evropian. Për këtë arsye, përveç njohjes së rregullave në nivelin e Bashkimit Evropian, është e rëndësishme edhe njohja dhe respektimi i rregullave të veçanta në çdo shtet anëtar. Po ashtu, edhe kërkesat për leje pune/qëndrimi duhet t’u drejtohen gjithmonë autoriteteve të […]

Stazhi në punë ose puna vullnetare në Bashkimin Europian

Rregulla të përgjithshme Direktiva (EU) 2016/801 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 maj 2016, “Mbi kushtet e hyrjes dhe qëndrimit për shtetasit e vendeve të treta për qëllime kërkimi, studimesh, trajnimi, shërbimi vullnetar, skemave të shkëmbimit të nxënësve ose projekteve arsimore dhe au pairing”, rregullon ndër të tjera, hyrjen dhe qëndrimin e […]

Zona Shengen dhe viza Shengen

Zona Shengen përbëhet për momentin nga 26 shtete, nga të cilat 22 janë shtete anëtare të Bashkimit Evropian dhe 4 shtete (Zvicra, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Islanda) janë shtete të asociuara. Zona Shengen nuk përfshin Bullgarinë, Rumaninë dhe Kroacinë, të cilat kanë detyrimin që të plotësojnë kushtet për t’u bërë pjesë e Zonës Shengen. Irlanda nuk […]

Programi i formimit profesional

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive është institucioni përgjegjës për koordinimin e politikave shtetërore në fushën e punësimit. Agjencia e realizon këtë detyrë përmes Drejtorive Rajonale të Ofruesve të Formimit Profesional Publik. Këto Drejtori Rajonale ofrojnë kurse të ndryshme të formimit profesional (formim, riformim dhe riaftësim profesional), për fitimin e kualifikimeve të nevojshme profesionale për […]