Studimi në Bashkimin Evropian

1. Rregulla të përgjithshme Direktiva (BE) 2016/801 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 maj 2016, “Mbi kushtet e hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të vendeve të treta për qëllime kërkimi, studimi, trajnimi, shërbimi vullnetar, skema të shkëmbimit të nxënësve ose projekte arsimore dhe au pairing”, përcakton rregullat bazë të Bashkimit Evropian për […]