Stazhi në punë ose puna vullnetare në Bashkimin Europian

Rregulla të përgjithshme Direktiva (EU) 2016/801 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 maj 2016, “Mbi kushtet e hyrjes dhe qëndrimit për shtetasit e vendeve të treta për qëllime kërkimi, studimesh, trajnimi, shërbimi vullnetar, skemave të shkëmbimit të nxënësve ose projekteve arsimore dhe au pairing”, rregullon ndër të tjera, hyrjen dhe qëndrimin e […]

Studimi në Bashkimin Evropian

1. Rregulla të përgjithshme Direktiva (BE) 2016/801 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 maj 2016, “Mbi kushtet e hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të vendeve të treta për qëllime kërkimi, studimi, trajnimi, shërbimi vullnetar, skema të shkëmbimit të nxënësve ose projekte arsimore dhe au pairing”, përcakton rregullat bazë të Bashkimit Evropian për […]

Zona Shengen dhe viza Shengen

Zona Shengen përbëhet për momentin nga 26 shtete, nga të cilat 22 janë shtete anëtare të Bashkimit Evropian dhe 4 shtete (Zvicra, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Islanda) janë shtete të asociuara. Zona Shengen nuk përfshin Bullgarinë, Rumaninë dhe Kroacinë, të cilat kanë detyrimin që të plotësojnë kushtet për t’u bërë pjesë e Zonës Shengen. Irlanda nuk […]

Programi i formimit profesional

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive është institucioni përgjegjës për koordinimin e politikave shtetërore në fushën e punësimit. Agjencia e realizon këtë detyrë përmes Drejtorive Rajonale të Ofruesve të Formimit Profesional Publik. Këto Drejtori Rajonale ofrojnë kurse të ndryshme të formimit profesional (formim, riformim dhe riaftësim profesional), për fitimin e kualifikimeve të nevojshme profesionale për […]